Aydınlatma Metni

Bu doküman, Benli Geri Dönüşüm Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Benli", "biz/tarafımız", "bizim/tarafımızın")’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamı işyeri düzeni ve güvenliği için yapılan; ZİYARETÇİlere (“tarafınız”) yönelik kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin bilgileri içeren Aydınlatma Beyanı’nı ("Gizlilik Bildirimi") teşkil etmektedir.

1 - Kişisel Verileriniz Toplanması ve Hukuki Nedenler

Tarafımızca kişisel verileriniz aşağıdaki şekillerde elde edilmektedir:

Tarafınızca BENLİ işyerlerinin ziyaret edilmesi, BENLİ işyerlerine giriş-çıkış yapılması ve BENLİ işyerlerinde bulunulması hallerinde söz konusu veriler BENLİ işyerlerinde bulunan güvenlik cihazları vasıtası ile kaydedilmek suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz tarafımızca, aşağıda belirtilmekte olan hukuki dayanaklar gereğince aşağıdaki yollarla elde edilir:

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi veya hukuki yükümlülük ile veri sorumlusunun meşru menfaati sebepleriyle toplanmaktadır.

2 - İşlenen Kişisel Veriler ve Veri İşlemesine Yönelik Hukuki Nedenler

BENLİ işyerlerinin ziyaret edilmesi, BENLİ işyerlerine giriş-çıkış yapılması ve BENLİ işyerlerinde bulunulması hallerinde; Ad-Soyadınız, İşyerlerine Giriş ve Çıkış Zamanlarınız, Görüntü Kayıtlarınız, Ziyaret edilen kişi bilgileri gibi kişisel verileriniz sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve meşru menfaat çerçevesinde işlenmektedir.

3 - Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni içeriği belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca sadece, aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

Yasal yükümlülüklere ve teamüllere riayet

Belirli durumlarda, BENLİ’nin tabi olduğu kanunlara, düzenlemelere ve sektöre özgü esaslara riayet etmek üzere, belirli kişisel verilerin işlenmesi hususunda tarafımızın yasal bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Giriş-çıkış kayıtları, kamera görüntüleri bunlara örnek olup işyeri çalışma düzeninin takibi ve işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Güvenlik Uygulamaları

BENLİ işyerlerinin, BENLİ çalışanlarının ve BENLİ işyerlerini ziyaret eden üçüncü kişilerin kişisel güvenliğinin sağlanması, işyerinde bulunan BENLİ’ye ait veya BENLİ çalışanlarına ait mal, cihaz ve varlıkların kötü niyetli üçüncü kişilere karşı korunması ve genel güvenlik kaidelerine riayet edilebilmesi amacıyla giriş-çıkış kayıtlarınız, ad-soyad ve tarafınıza ait görüntüler kullandığımız güvenlik ekipmanları ve yazılımlar vasıtasıyla kaydedilmek suretiyle işlenmektedir.

Yürürlükteki kanunlar ve güvenlik ile işyeri ve çalışma düzeninin sağlanması kapsamında tarafımızca işlenen kişisel verilerin belirli süre zarfında muhafaza edilmesi öngörülmektedir. Bu muhafaza süresi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen sürelere ve güvenliğe yönelik menfaatlerin sağlanabilmesine bağlı olarak değişebilecektir. Kişisel verilerinizi sadece işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekle yükümlüyüz. Bunun akabinde nezdimizde tutulan verileriniz tarafımızca, yürürlükteki kanunlara ve iç politikalarımıza göre en uygun çözümlerle silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

4 - Verilerinizin paylaşıldığı taraflar ve paylaşılma sebepleri

İşbu aydınlatma metni kapsamı sayılanlar arasında mevcut belirli veriler tarafımızca kurum içerisinde (diğer BENLİ işletmeleri/departmanları/İştirakleriyle birlikte) ve kurum dışında (BENLİ dışında üçüncü taraflar ile birlikte) gerektiği kapsamda paylaşılmaktadır. Başlıca paylaşım sebepleri aşağıda ifade edilmektedir:

BENLİ kuruluşları ve hizmet verenler

Veriler, tarafımızca, sistem kayıtlarının tutulması, veri ambarının etkin yönetilmesi ve çeşitli bilgi sistemlerine yönelik alınan hizmetler çerçevesinde BENLİ işletmeleri ve İştirakleri ile teknik konularda hizmet alınan üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Resmi, denetleyici ve adli makamlar

Mevzuata dayalı yükümlülüklerimize riayet etmek üzere, veriler tarafımızca, resmi, denetleyici veya adli makamlara açıklanabilecektir. Belirli durumlarda, tarafımız, kanunen, verilerinizi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere harici taraflarla paylaşmakla yükümlüdür:

• kamu otoriteleri, düzenleyici otoriteler ve denetim organları.

• Açık ve yasal talepleri üzerine, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim/arabuluculuk organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları.

5 - Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bir kısım haklara sahip olursunuz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayalı olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu işlemler hakkında daha fazla bilgi talep etme hakkı;

• Verilerinizin neden işlendiğini ve belirtilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı;

• Verilerinizin (ülke içindeki ve dışındaki üçüncü taraflar) kime aktarıldığını bilme hakkı;

• Eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkı;

• Kişisel verilerinizin silinmesi veya imha edilmesini talep etme hakkı;

• Eksik veya yanlış işlenmesi halinde kendilerine aktarılan kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi hakkında üçüncü tarafların haberdar edilmesini talep etme hakkı;

• Tümüyle otomatikleştirilmiş analitik süreçten kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonuca itiraz etme hakkı;

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranan zararın giderilmesini talep etme hakkı.

6 - Haklarınızın kullanılması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

• Kimliğinizi doğrulayarak ve BENLİ Geri Dönüşüm Makine San. Ve Tic. A.Ş. OSB 9/A Caddesi No: 12 adresine bizzat başvurarak;

• Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak ik@benli.com.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;

• Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak ik@benli.com.tr adresine e-posta göndererek;

• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

Başvurunuz tarafımızca, alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi halinde, reddedilme sebebi tarafımızca yazılı olarak veya elektronik formatta gerekçelendirilecektir.

BENLİ Geri Dönüşüm Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.